Het Team

In de zomer van 2012 is de Stichting Marketing Oldambt door de gemeente Oldambt opgericht. 

 

Marketing Oldambt is een enthousiast, professioneel en slagvaardig team met een open houding om zaken op te pakken en nieuwe kansen te benutten. Wij proberen om partijen met elkaar te verbinden, de communicatie in brede zin te verbeteren en te versterken om Oldambt toeristisch op de kaart te zetten. 

 

Het team van Marketing Oldambt bestaat uit: 


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van de Stichting. Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad zich uit over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement, het jaarplan en de meerjaren beleidsplannen. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt acht jaar.

 

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Paulien Zomers (Voorzitter)
  • Trinet Hidding
  • Tonny Wortelboer